Przypomnienie - Młodociani

Aktualności

bcdb46df91c363fd7e92295054910772.jpg
  • Dodano: 2020-05-14 15:12:00

Przypomnienie - Młodociani


W związku z pojawiającym się pytaniami w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy przypominamy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. w Art. 15f. określa iż wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby,które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do czasu zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach (tj. obecnie do 28 czerwca 2020 r.) - a dokładnie:

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych

na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia

młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku

świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której

mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,

1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty

młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za

okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części,

zachowuje prawo do refundacji.

 

Jak mówi więc litera prawa - Pracodawca zwalnia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy. Nie ma mowy o tym, że młodociany na własną prośbę może pracę wykonywać.

Tak mogłoby być gdyby w w/w Ustawie zamiast: "pracodawca zwalnia..." napisano: "młodociany ma prawo do zwolnienia..."

Niestety na chwilę obecną sprawa wygląda tak a nie inaczej i trzeba się tego prawa trzymać.

 

Wzór oświadczenia o zwolnieniu młodocianego z wykonywania pracy


Najnowsze informacje

Egzaminy w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

Informujemy, że Wielkopolska Izba Rzemieślnicza wznawia przeprowadzanie egzaminów. Będą one odbywały się z...

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny

Informujemy, iż od dnia 08.07.2020 r. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza rozpoczyna kolejną edycję kursu pedagogicznego...

Czytaj więcej

Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego nieodżałowanego kolegi Zbyszka Dotki, członka Komisji Rewizyjnej wielu...

Czytaj więcej

Młodociani

Informujemy, że od dnia 29 czerwca wszyscy pracownicy młodociani wracają na stanowiska pracy - zgodnie z...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia młodocianych

Od 1 czerwca 2020 r. zmieniają się wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych na umowie o naukę zawodu lub...

Czytaj więcej

Wytyczne w sprawie funkcjonowania biura Cechu

Witam serdecznie Jak już wielu z Was zdążyło się zorientować od początku maja biuro nasze działa normalnie w...

Czytaj więcej