Zatrudnianie pracowników

 

Kalendarz czasu pracy

 

4 443,00 zł  - prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2018 r..

 

2.100,00 zł - Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r.

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa ponad 13,70 zł (kwota będzie waloryzowana) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych.
 

Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów),

 

obowiązujące  w okresie III / 2018 - V / 2018

- I rok nauki - 180,67 zł
- II rok nauki - 225,83 zł
- III rok nauki - 271,00 zł

 

Świadczenie urlopowe w 2018 r.:

 • pracownicy pełnozatrudnieni - 1.185,66 zł
 • pracownicy zatrudnieni w uciążliwych warunkach - 1.580,89
 • pracownicy młodociani: I klasa - 158,09; II klasa - 189,71; III klasa - 221,32

Dni wolne od pracy w 2018 r.

1 stycznia  (poniedziałek)
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (sobota)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
1 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
2 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (wtorek)
Święto Pracy
3 maja  (czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
20 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
31 maja  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (Środa)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (czwartek)
Wszystkich Świętych
11 listopada  (niedziela)
Święto Niepodległości
25 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (Środa)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w 2018 roku

 

Z zasady wynagrodzenie pracownika na mocy prawa pracy podlega ochronie. Dotyczy to zarówno płacy zasadniczej, jak również wszelkich innych świadczeń wypłacanych pracownikowi z tytułu nagród, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia chorobowego, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i odpraw. Jednakże w uzasadnionych sytuacjach prawo pracy zezwala na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia.

 

Potrącenia z mocy prawa wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu Pracy

Pracodawca ma prawo dokonać pomniejszenia wynagrodzenia pracownika bez jego zgody w przypadku:

 • świadczeń alimentacyjnych na mocy tytułów wykonawczych,
 • innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
 • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu Pracy.

Lista potrąceń, do których upoważniony jest pracodawca, jest ograniczona tylko do wyżej wymienionych przypadków.

Zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo dokonać potrąceń bez zgody pracownika, jeśli:

 • dotyczą świadczeń alimentacyjnych – na mocy tytułów wykonawczych egzekwowana suma może zostać potrącona do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • w przypadku innych świadczeń niż alimentacyjne – na mocy tytułów wykonawczych potrącenia nie mogą przekroczyć ½ wynagrodzenia,
 • odnośnie kar pieniężnych przewidzianych w Kodeksie Pracy – kara za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary nie mogą przekroczyć 1/10 wynagrodzenia pozostającego do wypłaty po dokonaniu innych potrąceń.

Dopiero po zaspokojeniu roszczeń alimentacyjnych można dokonywać kolejnych potrąceń, o ile pracodawca ma nadal do dyspozycji kwotę wynagrodzenia, z której egzekucja jest dopuszczalna.

 

Kwoty wolne od potrąceń

Ochrona płacy pracownika z tytułu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku obowiązuje jedynie zasada, że suma potrąceń nie może przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi. W odniesieniu do pozostałych zobowiązań są natomiast ustalone trzy poziomy wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami prawa pracy nie mogą zostać przekroczone:

 • 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu kar pieniężnych;
 • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – w pozostałych przypadkach, miedzy innymi dotyczących egzekucji komorniczych, oczywiście z wyłączeniem świadczeń alimentacyjnych.

Potrącenia dobrowolne na podstawie pisemnej zgody pracownika

W inny sposób są uregulowane w prawie pracy ograniczenia dotyczące potrąceń dobrowolnych. Mogą one dotyczyć przykładowo:

 • spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • zapłaty składek na rzecz dobrowolnych ubezpieczeń;
 • zwrotu części opłat za korzystanie z kart sportowych itp.

Podstawą do dokonania potrącenia należności nieobjętych przepisami prawa pracy jest pisemna zgoda pracownika.

 

Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej

Należy zwrócić szczególną uwagę w sytuacji zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dokonywanej przez Urząd Skarbowy i ZUS. Jeśli wynagrodzenie nie jest w stanie pokryć wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje zapłaty na rzecz instytucji, która pierwsza dokonała zajęcia. A jeśli ustalenie pierwszeństwa nie jest możliwe, pracodawca dokonuje wpłaty na poczet należności w wyższej kwocie i niezwłocznie informuje wszystkie zainteresowane instytucje o zbiegu tytułów egzekucyjnych.

 

Informacja dla pracownika o potrąceniu

Przepisy prawa pracy nie określają sposobu i terminu w jakim przedsiębiorca powinien poinformować pracownika o potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. W praktyce odbywa się to zazwyczaj niezwłocznie po otrzymaniu pisma od komornika, najpóźniej w momencie wypłaty wynagrodzenia. Pracownik również jest informowany przez komornika o wezwaniu do egzekucji długu, więc powinien posiadać taką wiedzę z tego samego źródła co pracodawca.

W przypadku rozliczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powiadomienia również odbywają się bez zachowania ustalonej prawem formy. Jedynie w przypadku potrąceń o charakterze dobrowolnym prawo pracy obliguje pracodawcę do posiadania pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia.