Wynagrodzenia

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Istotną zmianą w rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. W przypadku przyuczenia wynagrodzenie pozostaje bez zmian.


Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Od 1 grudnia 2021 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

Okres

1.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

282,87 zł - brutto

244,09 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

339,44 zł - brutto

292,90 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

396,01 zł - brutto

341,72 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

226,29 zł - brutto

195,27 zł - netto

 

Wskaźniki - wynagrodzenia młodocianych pracowników

 

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych nowe stawki wchodzą w życie od 1 września 2019 r. i stosują się również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. i trwających w tym dniu.


Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych mają zatem zastosowanie zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie nowych umów o pracę, które rozpoczynają się w dniu 1 września 2019 r., jak również do umów trwających, które obowiązują młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki.


Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia.


W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

 

 

WYNAGRODZENIA UCZNIOWSKIE   2019 / 2020 / 2021

Okres obowiązywania

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

Przyuczenie

01.03.2021 31.05.2021

272,90 zł

327,48 zł

382,06 zł

218,32 zł

01.12.2020 28.02.2021

258,45 zł

310,14 zł

361,83 zł

206,76 zł

01.09.2020 30.11.2020

251,22 zł

301,47 zł

351,71 zł

200,98 zł

01.06.2020 31.08.2020

266,57 zł

319,89 zł

373,20 zł

213,26 zł

01.03.2020  31.05.2020

259,93 zł

311,91 zł

363,90 zł

207,94 zł

01.12.2019  29.02.2020

246,58 zł

295,90 zł

345,21 zł

197,26 zł