Wynagrodzenia

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Istotną zmianą w rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. W przypadku przyuczenia wynagrodzenie pozostaje bez zmian.


Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło: 5.024,48

Od 1 września 2020 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

Okres

1.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

251,22 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

301,47 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

351,71 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

200,98 zł

 

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych nowe stawki wchodzą w życie od 1 września 2019 r. i stosują się również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. i trwających w tym dniu.


Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych mają zatem zastosowanie zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie nowych umów o pracę, które rozpoczynają się w dniu 1 września 2019 r., jak również do umów trwających, które obowiązują młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki.


Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia.


W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.