Aneksy

W trakcie szkolenia uczniów mogą wystąpić sytuacje wymagające zmian w umowie o naukę zawodu.
Zmiany takie można przeprowadzać tylko za pomocą aneksów.

W celu przedłużenia lub skrócenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu należy złożyć do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej następujące dokumenty:

  • Wniosek o przedłużenie / skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, - Wniosek
  • Trzy umowy o naukę zawodu,
  • Trzy aneksy do umowy z podpisami stron,
  • Zaświadczenie ze szkoły / zaświadczenie ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego o uczęszczaniu na zajęcia / inne dokumenty potwierdzające powód przedłużenia,
  • W przypadku skrócenia umowy oświadczenie pracodawcy informujące o możliwości utraty dofinansowania kosztów kształcenia,
  • Oryginał dowodu opłaty z podaniem imienia i nazwiska, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy

.Koszt przedłużenia/skrócenia - 60,00 zł

W przypadku osób, które składają wniosek o przedłużenie umowy z powodu uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego, prosimy o dostarczenie zaświadczenia z ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, gdzie podaje się planowany termin zakończenia kursu bez podawania daty rozpoczęcia.
Wnioski o przedłużenie umowy o naukę zawodu należy składać do Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub do Biura Pełnomocnika Izby w regionie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej, a nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem powtarzania roku lub nie później niż miesiąc przed zakończeniem terminu nauki zawodu. Wnioski o przedłużenie umowy złożone po zakończeniu nauki zawodu z przyczyn formalnych nie będą przyjmowane.

Aneks - przedłużenie lub skrócenie nauki

W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły, lub usunięcia go przez szkołę z listy uczniów należy niezwłocznie sporządzić Aneks o zmianę kształcenia teoretycznego.
Są dwa rodzaje kształcenia teoretycznego odbywające się w formie pozaszkolnej:
- kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego - organizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Aneks - kształcenie teoretyczne - kurs

- indywidualne przygotowanie przez mistrza

Aneks - kształcenie teoretyczne - indywidualnie

Wszystkie aneksy muszą być sporządzane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.