Dofinansowanie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich  wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Od 1 września 2012 r weszły w życie przepisy określające, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych jest pomocą de minimis i w przypadku ubiegania się o taką pomoc pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń i uregulowań koniecznych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.

 

Od 14 listopada 2014 r. weszły również w życie nowe uwarunkowania odnośnie informacji koniecznych do przedstawienia przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Poniżej przedstawiamy rozporządzenie regulujące te sprawy.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymanej pomocy de minimis

 

Przedstawiamy również dostosowany do obowiązujących przepisów wniosek o dofinansowanie wraz z formularzem o pomocy de minimis i oświadczeniem o otrzymanej pomocy.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z formularzem informacji o pomocy de minimis

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Prezydenta Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta lub Gminy o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 Udostępniamy druk formularza - do pobrania poniżej.

 

Zgłoszenie ucznia do Gminy