Egzamin czeladniczy

 
PRZYPOMINAMY!!!
 
Dokumenty na egzamin należy składać w Wydziale Oświaty WIR:
 • do końca lutego - młodociani realizujący kształcenie teoretyczne w formie szkolnej;
 • dwa miesiące przed ukończeniem przygotowania zawodowego - młodociani realizujący kształcenie teoretyczne w formach pozaszkolnych;
 • w niezależnych, odpowiednich terminach - kandydaci z wolnego naboru.
 • Młodociani, którzy mają spisane umowy z firmami nie będącymi rzemieślnikami (np. Spółki z o.o.) są zgłaszani do egzaminów w swoich szkołach - do końca stycznia!
 
Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu - od 2022 nowy druk
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany rachunek bankowy.
 4. W przypadku kandydatów niepełnoletnich - zgoda rodzica na przystąpienie do egzaminu.
Młodociani pracownicy:
 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 2. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o okresie szkolenia praktycznego - poświadczone przez Cech (jeżeli Pracodawca jest rzemieślnikiem).
 4. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia,
 5. lub świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu (umowa w formie pozaszkolnej)
 6. lub poświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza kandydat na formularzu zgłoszeniowym do egzaminu (w przypadku przystępowania do egzaminu przed ukończeniem Branżowej Szkoły I stopnia)
Kandydaci z wolnego naboru:
 1. Dokument(y) potwierdzający(e) staż pracy w zawodzie.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu w zakładzie zrzeszonym w Cechu - poświadczone przez Cech
Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.  

Koszt egzaminu czeladniczego od 15 stycznia 2024 wynosi:
                                       
                                                969,46 zł
 
Zaświadczenie o zatrudnieniu (kandydaci z wolnego naboru)
Wzór przelewu na egzamin - pdf (do wydruku)
Wzór przelewu na egzamin - word (do wypełnienia i wydruku)
 
Faktura na Firmę zostanie wystawiona tylko w przypadku wpłat z rachunku firmowego.
 
Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za wpłatę na egzamin drogą elektroniczną proszę o wypełnienie poniższej zgody i dołączenie jej do dokumentów lub przesłanie drogą elektroniczną