Prace wzbronione młodocianym

W dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Ww. rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2023 r. i wraz z chwilą wejścia w życie uchyli uprzednio obowiązujące rozporządzenie o tej samej nazwie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Poniżej link do nowego rozporządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. W szczególności lekturę polecamy instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłową organizację praktycznej nauki zawodu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001240

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 2 załączniki:

1)  Załącznik nr 1 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

2) Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT

Na podstawie w/w Rozporządzenia oraz wymienionych wykazów – pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, w tym w celu przegotowania zawodowego  [§ 5. ] - w celu zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianych, sporządzają  wykazy wykonywanej w ich pracy:

1) wykaz prac wzbronionych młodocianym;

2) wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani. W  ustalaniu w/w wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi. Na dzień dzisiejszy pracodawcy rzemieślnicy mają dwa miesiące na przygotowanie i wdrożenia nowej regulacji.