Egzamin sprawdzający

 
Przebieg egzaminu
Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje pocztą zaświadczenie o złożeniu w/w egzaminu.
Warunki dopuszczenia do egzaminu
Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).
Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:
Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego: 
  1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy. 
Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym
Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Koszt egzaminu sprawdzającego od 13 stycznia 2023 wynosi:
                                       
                                               
310,80 

Formularz do egzaminu sprawdzającego

Zaświadczenie do egzaminu od mistrza

Wzór przelewu na egzamin - pdf  (do wydruku)
 
Wzór przelewu na egzamin - word (do wypełnienia i wydruku)
 
Faktura na Firmę zostanie wystawiona tylko w przypadku wpłat z rachunku firmowego.
 
Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za wpłatę na egzamin drogą elektroniczną proszę o wypełnienie poniższej zgody i dołączenie jej do dokumentów lub przesłanie drogą elektroniczną