Procedura uzyskiwania Certyfikatu Cechowego

1. Warunkiem wystąpienia przez Zakład Rzemieślniczy z wnioskiem o przyznanie Certyfikatu jest spełnienie wymogów § l.p.2. oraz:

  • przynależność do Cechu Rzemiosł Budowlanych
  • pozytywna ocena zreazlizowanych usług - minimum 3 usługi lub wykonen zlecenia
  • pozytywna ocena etyki zawodowej prowadzonego zakładu, opinie, rekomendacje, itp.

2. Wniosek o którym nawa w § 4.p.l. należy składać w siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu, Al.Niepodleglości 2.
3. Do wniosku o przyznanie Certyfikatu kandydat powinien dołączyć v kserokopiach:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o przynależności do cechu
  • trzy opinie (rekomendacje) z oceną jakości, terminowości i fachowości świadczcnych usług
  • wskazanie 3 adresów zrealizowanych robót, stanowiących przedmiot oceny
  • oświadczenie, ze nie jest prowadzona przeciwko Pana Zakładowi postępowanie karne, upadłościowe lub likwidacyjne
  • potwierdzenie wpłaconego zadatku zgodnie z § 5.p.1.

Treść regulaminu oraz wzór wniosku dostępna w Biurze Cechu Rzemiosł Budowlanych.

Koszt otrzymania certyfikatu wynosi 500 zł. Kandydat składający wniosek wpłaca zadatek w wysokości 50% (250 zł) na poczet kosztów związanych z działalnością komisji (wyjazdy i lustracje obiektów, zakładów, itp.) a po przyznaniu certyfikatu dalsze 50%.

Nie przyznanie certyfikatu nie powoduje zwrotu wpłaconego zadatku.