Karta Informacyjna

W ślad za Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą informujemy, iż Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 29 marca 2011 r. Uchwałą nr 9 wprowadził obowiązkowe stosowanie „Karty informacyjnej dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego”
Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w dniu 22 czerwca 2011 r. przyjęła Uchwałę nr 14 / 11 w sprawie wprowadzania i ustalania zasad stosowana „Karty informacyjnej”.
Najważniejsze zasady:
- Pracodawcy podejmujący po raz pierwszy szkolenie młodocianych pracowników wypełniają „Kartę informacyjną” przed podpisaniem umowy z uczniem
- Pracodawcy prowadzący kształcenie zawodowe wypełniają „Kartę informacyjną” co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym
- Termin składania dokumentacji sprawozdawczej - „Karty informacyjnej” ustala się dla pracodawców do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego
- Pracodawcy składają kopię „Kart informacyjnych” pisemnie lub w formie elektronicznej do Cechu.
„Karta informacyjna” jest narzędziem w realizacji nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych przez właściwą organizację rzemiosła – Cech.
Wypełnienie karty zapewni rzemieślnikom – mistrzom szkolącym samoocenę warunków organizacji kształcenia pracowników młodocianych pod kątem stosowania przepisów Prawa Pracy i BHP, przyczyni się do zlokalizowania ewentualnych nieprawidłowości i podjęcia działań korygujących.
Dla rzemieślników korzystających z elektronicznych form komunikacji z Cechem przekazujemy do pobrania wzór „Karty informacyjnej” wraz z przydatnymi informacjami.