Egzamin mistrzowski

 
Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego: 
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) staż pracy w zawodzie.
  5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
  6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy.
Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu z tytułu posiadanego stażu pracy uzyskanego w drodze aktualnego zatrudnienia mogą udokumentować w/w staż na poniższym druku, który wypełnia obecny pracodawca i potwierdza cech (jeżeli kandydat lub jego aktualny pracodawca jest członkiem cechu).
Informujemy jednocześnie, iż w przypadku, gdy zatrudnienie ustało, jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest świadectwo pracy.
Koszt egzaminu mistrzowskiego wynosi od 13 stycznia 2023 r.:
1740,51 zł
Wzór przelewu na egzamin - word  (do wypełnienia i wydruku)
Faktura na Firmę zostanie wystawiona tylko w przypadku wpłat z rachunku firmowego.
Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za wpłatę na egzamin drogą elektroniczną proszę o wypełnienie poniższej zgody i dołączenie jej do dokumentów lub przesłanie drogą elektroniczną