Informacje gospodarcze

Wskaźniki i stawki - ostatnie zmiany

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

Skala podatkowa

Miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych

Stawki Karty podatkowej od 2020 r. - Obwieszczenie MRiF

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.746.800 zł (2 mln EURO) - kwota przychodów netto za rok 2019, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opodatkowanie w formie ryczałtu - korzystają podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskali przychody z działalności gospodarczej (samodzielnie lub w formie spółki) w wysokości nie przekraczającej - 250 tys. EURO na osobę / łącznie przez wszystkich wspólników.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - podatnicy, którzy osiągnęli w 2019 r. obrót nie przekraczający 200 000 zł.

Stawki VAT: Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca VAT - Nomenklatura scalona 2020 (CN 2020)

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

Lp.

 Wyszczególnienie

2020 r.

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.248.000 zł 
(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

197.000 zł 
(45.000 euro) 

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Koszty uzyskania przychodu w 2020 r.

Z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

łącznie nie więcej niż 3.000 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej
niż 4.500 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

łącznie nie więcej niż 3.600 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków
300 zł

łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Z tytułu praw autorskich

Ograniczenie 50% kosztów

Lp.

Tytuł uzyskania przychodów

Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów

1

zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

85.528 zł

2

opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3

korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

c) produkcji audialnej i audiowizualnej;

d) działalności publicystycznej;

e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

f) działalności konserwatorskiej;

g) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

- zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź

- limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 85.528 zł.

Podstawa prawna:art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a-10a updof.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Przedmiot opodatkowania

Stawka

1) od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

b) innych praw majątkowych,

1%

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

2%

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

1%

3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności*

1%

4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego*

2%

5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19 zł

6) od umowy spółki:

0,5%

*Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

- jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,

- jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Podstawa prawna: art. 7 i 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.)

Biuletyn ZUS dla Biznesu