Refundacje

WAŻNE!!!!
Od dnia 1 września 2019 r. pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy.

Od 1 sierpnia 2019 r. w związku ze zmianą (wówczas planowaną)dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów.

Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.
Każdy Pracodawca przyjmujący ucznia ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów jego wynagrodzenia. Żeby otrzymać zwrot kosztów czyli refundację należy dopełnić kilku formalności:
1.   Złożyć w obowiązującym terminie wniosek o zawarcie umowy o refundacje.
2.   Zawrzeć umowę z uczniem na obowiązujących zasadach, tj. posiadać kwalifikacje do szkolenia uczniów oraz zarejestrować umowę w Cechu.

        3.   Składać w obowiązujących terminach wnioski o refundację wraz z                    wymaganymi dokumentami.

 
Uwaga!
Pracodawca może mieć refundowanych:

- 3 uczniów jeśli jest to firma jednoosobowa, lub

- 3 uczniów na każdego zatrudnionego pracownika , jeśli nie jest to młodociany pracownik

 
UWAGA!

Od dnia 01.07.2014 weszły w życie nowe przepisy dotyczące procesu refundowania wynagrodzeń młodocianych.
Od tej pory Refundacje wynagrodzeń młodocianych zostały zakwalifikowane jako pomoc de mnimis.
W związku z tym należy składać wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o refundacje również formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Poniżej nowe rozporządzenia dot. refundacji - do pobrania:

Rozporzadzenie w sprawie refundacji