Informacje gospodarcze i ZUS

AKTUALNOŚCI DLA FIRM

Biuletyn ZUS dla Biznesu

Wskaźniki i stawki - ostatnie zmiany

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

Skala podatkowa

Miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych

Stawki Karty podatkowej od 2020 r. - Obwieszczenie MRiF

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek dochodowy od osób prawnych

9.218.200,- zł - kwota przychodów netto za rok 2023, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opodatkowanie w formie ryczałtu - korzystają podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskali przychody z działalności gospodarczej (samodzielnie lub w formie spółki) w wysokości nie przekraczającej - 2 mln EURO na osobę / łącznie przez wszystkich wspólników.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - podatnicy, którzy osiągnęli w 2023 r. obrót nie przekraczający 200 000 zł.

Stawki VAT: Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca VAT - Nomenklatura scalona 2024 (CN 2024)

Koszty uzyskania przychodu

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Przedmiot opodatkowania

Stawka

1) od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

b) innych praw majątkowych,

1%

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

2%

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

1%

3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności*

1%

4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego*

2%

5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19 zł

6) od umowy spółki:

0,5%

*Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

- jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,

- jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Podstawa prawna: art. 7 i 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.)

Biuletyn ZUS dla Biznesu